Logo Korczew

Śmieci od nowa- informacja dla mieszkańców

INFORMACJA

Od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym stawki za odbiór odpadów komunalnych jakie będą obowiązywały od tego dnia następujące:

1.  9 zł od osoby- w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny

2. 16 zł od osoby – w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się jako iloczyn nowej stawki opłaty oraz danych podanych w deklaracji (liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość).

 
 

GMINA KORCZEW

ul. Ks. Stanisława Brzóski 20a, 08-108 Korczew

Tel. (25) 63 120 23 , e-mail: korczew_gmina@wp.pl

 

Dotyczy mieszkańców, właścicieli działek letniskowych, instytucji i prowadzących działalność na terenie Gmin Korczew.

  

Terminy składania deklaracji: 

1) do 31 maja 2013 r.  pierwsza deklaracja o ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, 

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Korczew ul. Ks. St. Brzóski 20a,

Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Korczew ul. Ks. St .Brzóski 20a, 08-108 Korczew, pokój Nr 6, u sołtysów w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej urzędu www.korczew.pl  

e-deklaracja                                                deklaracja do wydrukowania i wypełnienia

Formy składania deklaracji: osobiście, pocztą, przez ePUAP, w formie załącznika do pisma ogólnego opatrzonego podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. (deklaracja wysłana e-mailem nie jest dokumentem elektronicznym i nie będzie uznana za prawidłowo złożoną deklarację)

 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

OPŁATY:

  • Nieruchomości zamieszkałe: 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady będą segregowane zgodnie z zaleceniami.

Jeśli nie będą segregowane, lub będzie robione to źle opłata jest wyższa i wynosi 16 zł. miesięcznie od mieszkańca.

Selektywne zbieranie odpadów polega na odbieraniu co najmniej następujących frakcji: (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Dodatkowo, w ramach uiszczonej opłaty każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać inne, zebrane selektywnie odpady (np. farby, oleje, odpady rozbiórkowe, odpady biodegradowalne) do specjalnie zorganizowanego punkt selektywnego zbierania odpadów. Adres punktu zostanie podany na stronie internetowej urzędu.

Terminy wnoszenia opłat: do 15 stycznia za I kwartał, do 15 kwietnia za II kwartał, do 15 lipca za III kwartał, do 15 października za IV kwartał 

formy wnoszenia opłat: u sołtysa wsi,

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Korczew BS Siedlce O/Korczew Nr 06 9194 0007 0075 0295 2000 0620 

WAŻNE: Opłata za wywóz odpadów czyli tak zwany „podatek śmieciowy” jest obowiązkowy. Forma podatku powoduje, że zaległości będą mogły być egzekwowane przez komornika bez zakładania sprawy sądowej.

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe.

Natomiast na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych, w tym wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, spoczywa obowiązek zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów komunalnych powstających na ww. nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Korczew.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób niezgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi wypełnia znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny. Karze tej podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku. Postępowanie we wskazanych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu w sprawie o wykroczenia.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymani czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm. ) stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozu odpadów przez okazanie stosownych umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

ODPADY BIODEGRADOWALNE 

 

Odpady biodegradowalne: resztki roślinne tj. liście, chwasty, trawa, słoma, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin oraz wióry i odpady z drewna. Bioodpadami są również odpadki kuchenne np. obierki po warzywach i owocach, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek oraz papier ( niekolorowy). Odpady te można ponownie wykorzystać wprowadzając je do obiegu materii w przyrodzie przez KOMPOSTOWANIE.

 

Organizacja kompostowania:

Kompostownik zakładamy w miejscach osłoniętych od wiatru i częściowo ocienionych. Zapewni to mniejszą utratę wilgotności kompostu. Pełne ocienienie nie jest wskazane, ponieważ może ono utrudniać odpowiednie nagrzewanie się pryzmy co spowolni przemianę kompostowej masy. Kompost może być przechowywany na pryzmie, w ażurowych kompostowniach drewnianych lub plastikowych. Po około 2-3 miesiącach kompost należy przemieszać, aby zapewnić odpowiednią ilość tlenu niezbędną do prawidłowego rozkładu materii organicznej. Wszystkie większe części należy umieścić w środku pryzmy, gdyż wyższa temperatura sprzyja lepszemu rozkładowi. W miarę potrzeb jeśli nasz kompost jest zbyt suchy można go zwilżyć.

 

POPRAWNA SEGREGACJA ODPADÓW

SZKŁO

Co należy wrzucać:

Nie wrzucamy:

- butelki szklane po napojach

- naczynia żaroodporne, kieliszki, kryształy,

- słoiki po przetworach i inne opakowania szklane po pokarmach dla dzieci

- żarówki, świetlówki, kineskopy,

- stłuczkę szklaną bez nakrętek

- porcelana (kubki, doniczki, talerze)

 

- szkło okienne i samochodowe, luster (mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami)

 

- szkło okularowe, zbrojone,

 

- szklane opakowania po lekach i chemikaliach.

WAŻNE! Przed wrzuceniem odpadów szklanych do pojemnika należy opróżnić opakowania szklane oraz usunąć zakrętki, kapsle, korki i inne części nie wykonane ze szkła i umieścić je w odpowiednich pojemnikach.

PLASTIK

- jednorazowe butelki po napojach typu PET,

- butelki po olejach, smarach, lakierach,

butelki po detergentach, kosmetykach i środkach myjących (mydła, szampony),

- opakowania po odczynnikach chemicznych, środkach ochrony roślin,

- plastikowe opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, owocach),

- opakowania po lekach lub inne mające zastosowanie medyczne,

- folie i torebki z tworzyw sztucznych,

- silikon, guma, styropian.

- czyste kanistry lub wiadra.

 

- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach i mleku)

 

Ważne! Przed wrzuceniem odpadów z tworzyw sztucznych do pojemnika należy opróżnić ich zawartość oraz zdjąć etykiety papierowe i inne części, które nie są wykonane z tworzyw sztucznych, 

- zdjąć nakrętki i wyrzucić osobno,

- opakowania lub folię zgnieść lub złożyć w taki sposób żeby zajmowały jak najmniej miejsca.

PAPIER 

- czasopisma, gazety, ulotki, prospekty 

- papier zatłuszczony lub zabrudzony żywnością,

- zeszyty, notatki, koperty, książki, 

- opakowania z jakąkolwiek zawartością,

-tektura, karton, worki i torby papierowe,

- tapeta, kalka techniczna, papier lakierowany lub folia

-wizytówki, etykiety, papier ksero, papier z notatkami,

 

-tekturowe talerzyki i kubki jednorazowe, 

 

Ważne! Przed wrzuceniem makulatury do pojemnika/worka, należy usunąć części, które nie są z papieru (resztki pożywienia, zszywki, taśmę klejącą z kartonu, naklejki, foliowe okienka i folie pęcherzykowe z kopert, sznurki, tasiemki),

- papier lub karton złożyć lub zgnieść tak żeby zajmował jak najmniej miejsca.

METALE

- puszki aluminiowe po napojach gazowanych i niegazowanych, 

- gwoździe, śrubki, wkręty, czy wiadra,

- puszki po konserwach i innych produktach spożywczych,

- części radia, telewizora czy innego sprzętu RTV i AGD,

- opakowania po dezodorantach, lakierach do włosów itp.

- metalowe części o dużych gabarytach np. po remoncie czy zniszczonych urządzeniach mechanicznych

Ważne! Przed wrzuceniem odpadów z metali do pojemnika należy opróżnić ich zawartość oraz zdjąć etykiety papierowe i inne części, które nie są wykonane z metalu; 

- zdjąć nakrętki wykonane z innego materiału (np. plastik) i wyrzucić osobno,

Jeśli to możliwe opakowania zgnieść przed wyrzuceniem,

- duże odpady, które nie zmieszczą się do pojemnika na metale odnieść do skupu metali kolorowych lub na złomowisko.

 

 
  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew

Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik . 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości- do wypełnienia i wysłania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (ePUAP)
 
 
 
WAŻNE

Na XXV sesji Rady Gminy Korczew dnia 28 maja 2013 r. podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Oznacza to, że osoby posiadające na terenie Gminy Korczew nieruchomości niezamieszkałe (dotyczy: działalności gospodarczej, instytucji, działek letniskowych) zobowiązane są do zawarcia umowy na odbiór odpadów we własnym zakresie z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Korczew

 

 
 
 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy Korczew
ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108, Korczew, 
tel. (25) 631-20-22 / 23
fax. (+48 25) 631-20-89
korczew_gmina@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.